Pracownia Badań Regionalnych

PBR baner logo PANS

PRACOWNIA BADAŃ REGIONALNYCH W PANS W GŁOGOWIE

Pracownia Badań Regionalnych ma formułę otwartą. Mamy na celu współpracę nie tylko ze środowiskiem naukowym, dydaktycznym i kulturalnym Głogowa, ale także ze środowiskami uniwersyteckimi, instytutami naukowymi i placówkami kulturalnymi z całej Polski.

Przed Pracownią Badań Regionalnych w PANS w Głogowie będą stały zarówno cele bieżące, jak i perspektywiczne. Przede wszystkim chcemy pozyskiwać środki na finansowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych indywidualnie lub zespołowo przy współudziale z ośrodkami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi, które będą przede wszystkim zawierać multidyscyplinarne opracowywanie zagadnień. Wyniki tych badań będą udostępniane w formie odczytów, sesji i konferencji naukowych oraz w formie artykułów i monografii.

W szczególności zamiarem Pracowni będzie wspieranie mobilności pracowników dydaktycznych Uczelni oraz prowadzenie usług eksperckich i doradztwa, a także organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki pozauczelniane.

Celem długofalowym Pracowni będzie opracowanie monografii dotyczącej Ziemi Głogowskiej. Poza celami naukowymi przed Pracownią będą stały też bieżące zadania popularyzatorskie, a zwłaszcza promocja Uczelni, naszego miasta i regionu ziemi głogowskiej. Chcemy nawiązać ściślejszą współpracę ze szkołami naszego miasta i ościennych powiatów w celu organizowania spotkań dla dzieci i młodzieży poświęconych różnym aspektom regionalnym.

Kierownik
Pracowni Badań Regionalnych
dr Krzysztof Czapla
Tel. kom. 730 003 766
e-mail: k.czapla@pwsz.glogow.pl

Back to top