– Regulamin

PBR baner logo PANS

Pracowni Badań Regionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą prawną działalności Pracowni Badań Regionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, zwaną dalej Pracownią, stanowią następujące akty prawne:

1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.),

2. uchwała Senatu 67/XV/15 w sprawie utworzenia Pracowni Badań Regionalnych,

3. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, 4. niniejszy Regulamin.

§ 2

Pracownia Badań Regionalnych jest międzyinstytutową jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnią.

§ 3

Pracownia Badań Regionalnych, zgodnie ze strukturą, podlega kompetencyjnie i organizacyjnie bezpośrednio Rektorowi Uczelni.

Rozdział II.

Zakres działania Pracowni Badań Regionalnych

§ 4

 1. Do zadań Pracowni należy w szczególności:
  1. integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych, ekonomicznych i politechnicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich,
  2. prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich publikowanie,
  3. współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury,
  4. inicjowanie i koordynowanie udziału Uczelni i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych,
  5. wspieranie mobilności pracowników naukowych Uczelni,
  6. organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,
  7. inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
  8. pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Pracowni,
  9. prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa,
  10. prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:
   1. działalność medialną,
   2. działalność wydawniczą,
   3. portal internetowy,
  11. koordynacja treści programowych w zakresie realizowanych przedmiotów dydaktycznych.
 2. Do zakresu działania Pracowni należy również:
  1. gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie dóbr naturalnego i kulturowego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym dotyczącym szeroko rozumianym obszarem Ziemi Głogowskiej,
  2. gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany,
  3. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,
  4. przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób do-stępny do celów naukowych,
  5. zabezpieczenie i konserwacje zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
  6. urządzanie wystaw stałych i czasowych.

Rozdział III.

Organizacja Pracowni

§ 5

 1. Organami Pracowni Badań Regionalnych są:
  1. Kierownik Pracowni,
  2. Rada Naukowa Pracowni.

§ 6

Jednostkami organizacyjnymi Pracowni są inne jednostki powoływane przez Rektora na wniosek kierownika Pracowni w razie potrzeby dla realizacji celów, o których mowa w § 4.

Rozdział IV.

Kierownik Pracowni

§ 7

 1. Działalnością Pracowni Badań Regionalnych kieruje kierownik Pracowni.
 2. Kierownik jest powoływany przez Rektora Uczelni spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.
 3. Rektor może odwołać kierownika Pracowni z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Pracowni.
 4. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad działalnością kierownika Pracowni sprawuje Rektor Uczelni.

§ 8

 1. Do zadań kierownika Pracowni należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Pracowni na zewnątrz, w zakresie niezastrzeżonym dla organów Uczelni,
  2. koordynacja działalności Pracowni,
  3. przygotowanie planu działalności Pracowni,
  4. przygotowanie rocznych sprawozdań Pracowni,
  5. zabieganie o środki zewnętrzne na finansowanie Pracowni,
  6. opiniowanie wniosków o dofinansowanie poszczególnych projektów,
  7. inicjowanie, nadzór nad organizacją oraz rozliczanie konferencji i innych imprez naukowych,
  8. zawieranie, wspólnie z Kwestorem, umów cywilno-prawnych w oparciu o udzielone upoważnienie Rektora i w zakresie udzielonego upoważnienia,
  9. przedstawianie Rektorowi Uczelni kandydatur na kierowników projektów,
  10. występowanie z wnioskiem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Pracowni niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczel-ni.
 2. Kierownik Pracowni przedstawia Rektorowi Uczelni roczne sprawozdanie z działalności Pracowni.

Rozdział V.

Rada Naukowa Pracowni

§ 9

 1. Rada Naukowa Pracowni jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym kierownika Pracowni.
 2. Radę Naukową Pracowni powołuje Rektor.

§ 10

 1. W skład Rady Naukowej Pracowni wchodzi:
  1. Prorektor,
  2. kierownik Pracowni,
  3. po jednym z przedstawicieli Instytutów: Humanistycznego, Ekonomicznego, Politechnicznego i Medycznego powoływanych i odwoływanych przez Rektora Uczelni na wniosek dyrektora Instytutu.

§ 11

 1. Rada Naukowa Pracowni powoływana jest na okres kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni i trwa cztery lata.
 2. W posiedzeniach Rady Naukowej Pracowni uczestniczą jej członkowie.
 3. W posiedzeniach Rady Naukowej Pracowni mogą uczestniczyć inne osoby bądź instytucje, reprezentowane przez upoważnione osoby, jeżeli poruszany problem tego wy-maga.
 4. Z tytułu pracy w Radzie Naukowej Pracowni członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.
 5. Rada Naukowa Pracowni podejmuje Uchwały dotyczące Pracowni.

§ 12

 1. Do zakresu podstawowych zadań Rady Naukowej Pracowni należy w szczególności:
  1. opiniowanie ogólnych kierunków działania Pracowni,
  2. rozpatrywanie spraw wniesionych przez kierownika Pracowni,
  3. podejmowanie działań mających na celu poszerzenie oferty Pracowni,
  4. opiniowanie projektów przyjętych do realizacji przez Pracownię,
  5. opiniowanie zespołów badawczych i osób zgłaszających gotowość realizacji projektów,
  6. opiniowanie projektów umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  7. planowanie działalności wydawniczej.

§ 13

 1. Posiedzenia Rady Naukowej Pracowni zwołuje jej przewodniczący.
 2. Funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Pracowni pełni kierownik Pracowni.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Pracowni w nowej kadencji zwołuje kierownik Pracowni.
 4. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje kierownik Pracowni, co najmniej dwa razy w roku.
 5. W sprawach niecierpiących zwłoki, Rada Naukowa Pracowni może odbyć nadzwyczajne posiedzenie, na wniosek Rektora, kierownika Pracowni lub członka Rady Naukowej Pracowni.
 6. Z posiedzenia Rady Naukowej Pracowni sporządzany jest protokół, który podpisuje kierownik Pracowni i protokolant

§ 14

 1. Rada Naukowa Pracowni podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos kierownika Pracowni.
 3. Głosy wstrzymujące się w ocenie wyników głosowania nie liczą się (zaliczają się tylko do głosów ważnie oddanych).
 4. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia lub nie odbędzie się z braku quorum, po upływie co najmniej 15 minut zwołuje się drugie posiedzenie Rady Naukowej Pracowni, a w tym przypadku quorum nie jest wymagane.

Rozdział VI.

Finanse Pracowni

§ 15

 1. Pracownia finansowana jest ze środków własnych Uczelni, w miarę posiadanych środków budżetowych.
 2. Pracownia opiera swą działalność na nieodpłatnej pracy nauczycieli akademickich, studentów lub innych osób, z możliwością zmiany decyzji przez Rektora co do wynagrodzenia, w miarę posiadanych środków.
 3. Działalność Pracowni może być finansowana ze środków zewnętrznych.
 4. Środki zewnętrzne pochodzą w szczególności z:
  1. Ministerstwa Edukacji i Nauki na działalność statutową i na działalność upowszechniającą naukę,
  2. środki przyznane przez Narodowe Centrum Nauki,
  3. przychodów ze sprzedaży świadczonych usług,
  4. środki pozyskane od sponsorów, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  5. innych dochodów z własnej działalności,
  6. ofiarności publicznej.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 16

Osoby pełniące funkcję w Pracowni tj. kierownik Pracowni oraz kierownicy projektów pono-szą odpowiedzialność materialną za powierzone im mienie, zgodnie z powierzoną im funkcją i na zasadach obowiązujących w kodeksie pracy.

§ 17

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego wydania.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

Uchwała Senatu nr 21/VI/21 z dn. 23.04.21
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 67/XV/15 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Regionalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Back to top